Projekty

 
 

 

Název projektu: MŠ Strážnice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007065

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 607 824 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů

v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi,

specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, individualizaci vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

 

 

Dne 02. 10. 2017 byla schválena žádost o finanční podporu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního

programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "Poskytovatel dotace" nebo "MŠMT"),

na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 06. 2017 v rámci

Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "rozpočtová pravidla"),

 

rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem "MŠ Strážnice 22",

s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007065"

 

 

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků, umožní financovat na dva roky školního asistenta.

 

 

 

 

 

1. třída - Včeličky je zapojena do projektu "Tady jsme doma - Regionální folklor do školy“.

Garantem tohoto projektu pro naši mateřskou školu je paní učitelka Jana Hanáková, která

bude ve své třídě podporovat folklor, který je pro město Strážnici tradiční.